HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hitoshi Yahagi

Kỹ sư - Chủ tịch HĐQT

Phạm Hữu Sơn

Thạc sỹ - Phó Chủ tịch HĐQT

Đỗ Minh Dũng

Thạc Sỹ - Ủy viên

Phùng Tiến Trung

Thạc Sỹ - Ủy viên

Đào Ngọc Vinh

Thạc sỹ - Ủy viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Sơn

Thạc sỹ - Tổng Giám đốc

Nguyễn Trung Hồng

Kỹ sư - Phó Tổng giám đốc

Đỗ Minh Dũng

Thạc sỹ - Phó Tổng giám đốc

Đào Ngọc Vinh

Thạc sỹ - Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Mạnh Hà

Kỹ sư - Phó Tổng giám đốc

BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thị Hồng Nhung

Trưởng Ban Kiểm soát

Võ Hoàng Anh

Thành viên

Ngô Nam Hà

Thành viên